A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

ประกันทรัพย์สิน

การประกันทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยลักษณะนี้ จะให้ความคุ้มครองกว้างมาก ให้ความคุ้มครองทุกประเภทของภัยที่ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ยกเว้น เฉพาะภัยที่ได้ระบุชัดเจนในข้อยกเว้นของกรมธรรม์หรือข้อยกเว้นเพิ่มเติมเท่านั้น ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องจักรต่างๆ

ความคุ้มครองมาตรฐาน

โดยพื้นฐานประกันทรัพย์สิน จะประกันการสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ เช่น อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยเพิ่มต่างๆของกรมธรรม์อัคคีภัย โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ หรือใช้กำลังอย่างรุนแรงเข้าทำลายทรัพย์สิน เป็นต้น

ติดต่อ:

 • 065-493-6595

  ติดต่อโทร:

 • 081-649-6640

  ติดต่อโทร:

 • 02-641-3341

  ติดต่อโทร:

 • info@aus.co.th

  E-mail:

สนใจทำประกันกรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง