A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

ประกันภัยเงิน

ประกันสำหรับเงิน เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัยในตู้นิรภัย หรืออยู่ในระกว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารหรือทรัพย์สินที่อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากจี้ปล้น

สอบถามเบี้ยประกันภัย

ติดต่อสอบถามผ่าน Line

Add Line: @ausinsure

Hotline

Tel: 065-493-6595

ความคุ้มครองนี้สามารถแย่งออกได้ 3 ประเภท คือ

ข้อตกลงความคุ้มครองแบบ ปง.1 คุ้มครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือความพยายามกระทำดังกล่าว

ข้อตกลงความคุ้มครองแบบ ปง.2 คุ้มครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ใน ข้อยกเว้น

ข้อตกลงความคุ้มครองแบบ ปง.3 คุ้มครองความสูญเสียของเงินเหมือนแบบ ปง.2 แต่ได้ขยายรวมถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือพนักงานรักษาเงิน ซึ่งค้นพบภายใน 3 วันทำการ

ติดต่อ:

 • 065-493-6595

  ติดต่อโทร:

 • 081-649-6640

  ติดต่อโทร:

 • 02-641-3341

  ติดต่อโทร:

 • info@aus.co.th

  E-mail:

สนใจทำประกันกรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง