A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประกันวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะที่ต้องมีใบอนุญาตของสาขาวิชาชีพนั้นๆเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ แต่การปฏิบัติตามวิชาชีพนั้น อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เพราะฉะนั้นประกันวิชาชีพจึงมีความสำคัญอย่างมาก

การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นการประกันภัยที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าของกิจการหรือสถานประกอบการ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน เจ้าของสินค้าหรือธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะให้ความคุ้มครองดังนี้

1. การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยของบุคคลใดๆที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย

ติดต่อ:

 • 065-493-6595

  ติดต่อโทร:

 • 081-649-6640

  ติดต่อโทร:

 • 02-641-3341

  ติดต่อโทร:

 • info@aus.co.th

  E-mail:

สนใจทำประกันกรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง