A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) เป็นการประกันภัยซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายไม่ว่า จะเป็นการค้าขายภายในประเทศ หรือค้าขายระหว่างประเทศ การทำประกันนี้ จะทำให้ผู้ขายสินค้ามีความมั่นใจในการทำธุรกิจมากขึ้น และเป็นการโอนความเสี่ยงของการเกิดหนี้สูญไปให้บริษัทประกันภัยรับภาระความเสี่ยงไว้แทนอย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประกันภัยสินเชื่อทางการค้านี้ ไม่มีการกำหนดแบบไว้เป็นมาตรฐาน ดังนั้น เงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ อาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละบริษัทผู้เอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงความคุ้มครองที่จะได้รับก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ติดต่อ:

 • 065-493-6595

  ติดต่อโทร:

 • 081-649-6640

  ติดต่อโทร:

 • 02-641-3341

  ติดต่อโทร:

 • info@aus.co.th

  E-mail:

สนใจทำประกันกรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง