เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย

estate-152518_640

การทำประกันอัคคีภัยถือได้ว่าเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากไฟไหม้ หรือภัยเพิ่มอื่นๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และเพื่อให้เกิดความคุ้มครองต่อเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีการจัดทำประกันอัคคีภัย และยังสามารถได้รับประโยชน์ในการทำประกันภัยที่เหมาะกับสภาพความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายรวมถึงเงื่อนไขและ ความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอีกด้วย

การทำประกันอัคคีภัย จะได้รับค่าเสียหายเมื่อเกิดไฟไหม้

การทำประกันอัคคีภัย ที่จะได้รับค่าเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อเกิดความเสียหายโดยด่วน และต้องส่งมอบหนังสือแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหาย ที่มีมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้น ๆ โดยละเอียด และยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้ความสำคัญของการประกันภัยถูกทำลายหรือเสียหาย นอกจากที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ลูกค้าที่ทำประกันอัคคีภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าด้วยเพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองที่จะโอนตามไปด้วย

ขยายความคุ้มครองของการทำประกันอัคคีภัย

ผู้เอาประกันอัคคีภัยสามารถขยายความคุ้มครอง ไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงภัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในความคุ้มครองพื้นฐานได้อย่างภัยธรรมชาติและภัยอื่น ๆ ซึ่งผู้ทำประกันอัคคีภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ส่วนทรัพย์สินที่มีการเอาประกันภัยจากประเภทอื่นไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องความเสียหาย จากการทำประกันอัคคีภัยได้ในจำนวนเงินที่เกินกว่าจะเรียกร้องได้ จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้อยู่ก่อนหน้า

shepherds-chapel-660092_640

การขอทำประกันอัคคีภัย

ผู้ที่จะทำประกันอัคคีภัย จะต้องเล็งเห็นแล้วว่า สถานประกอบการ ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินที่สามารถใช้งาน อย่างอาคาร โรงแรม สำนักงาน และห้างสรรพสินค้า ฯลฯซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อเจ้าของทรัพย์สินนั้น ซึ่งภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และสร้างความเสียหายในมูลค่าที่สูงนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการเกิดเพลิงไหม้นั่นเอง

เงื่อนไขและรายละเอียดการของประกัน

เหตุผลที่ต้องทำการประกันอัคคีภัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ รวมถึงภัยเพิ่มอื่นๆ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งการประกันภัยจะสามารถคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยอื่นๆได้ อย่าง น้ำท่วม, ลมพายุ, ฯลฯ โดยการทำประกันอัคคีภัย สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่มีการจัดทำประกันภัย เป็นความคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ โดยตรง และลูกค้ายังจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอีกด้วย

หากทรัพย์สินที่ทำประกันอัคคีภัยไว้ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก ไฟไหม้ หรือความเสียหาย จากภัยเพิ่มพิเศษที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ฟ้าผ่า ฯลฯ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง

สนใจข้อมูลประกันอัคคีภัยได้ที่นี่

Comments

comments