A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 

     บริษัท เอ.ยู.เอส อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เข้าทำธุรกรรมกับ บริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

     เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อถือของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้กำหนดและคงไว้ซึ่งมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

2. การรวบรวมและเก็บรักษาไว้ซึ่งข้อมูลลูกค้า

     ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลลูกค้าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ลูกค้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของบริษัทฯ ให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการ และบริษัทฯ ยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

3. การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

     บริษัทฯ ได้จัดสรร เงิน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของบริษัทฯ นั้นน่าเชื่อถือ

4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

     บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
ก.) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
ข.) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
ค.) การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าอื่น ที่ไม่ใช่บริการประกันภัย

5. การยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

     เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งจะแทนที่นโยบายฯ ฉบับเดิม ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น (ถ้ามี) และในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

     เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่น ๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน บริษัทฯ ก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้โปรดอ่านและศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซด์ที่เชี่ยมโยงนั้นด้วย