A.U.S. Insurance Broker CO. LTD,.

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการ ใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่า ท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เอ.ยู.เอส. อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล ตลอดจนเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบอื่นๆในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูล เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

 

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วน ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นมีความขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลใน หน้านั้นๆ

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมี การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟแวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชี่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

 

ไม่มีการรับประกัน

บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบให้มีความถูกต้องมากที่ สุด บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

 

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ ตลอดจนความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่า อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้ การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

อนึ่ง บริษัทฯ ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่า ข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆ ด้วย